GENTECH archive 8.96-97

[Index][Thread]

dutch book on societal aspects of risks of genetic modification
Proefschrift met betrekking tot de maatschappelijke aspecten
van onze risico-maatschappij.

De gekke koeieziekte, het tumult rond het olieplatform van
Shell en de controversen rond de biotechnologie geven aan dat
we in een risico-maatschappij leven waarbij de burgers snel
hun vertrouwen in wetenschappers en maatschappelijke institu-
ties kunnen verliezen(zie ook het interview met Ulrich Beck in
het NRC van 11 maart 1997). Rene von Schomberg promoveert op
27 maart op een interdisciplinair proefschrift waarbij is
nagaan op welke wijze we nu redelijk kunnen omgaan met risi-
co's waarover wetenschappers voortdurend publiekelijk met
elkaar van mening verschillen. Hieronder volgt een korte
samenvatting van het proefschrift. Hij is auteur en redacteur
van een zestal boeken op dit gebied. Hij is een landbouwkundig
ingenieur en een filosoof. Hij is verbonden aan de Katholieke
Universiteit Brabant. 

Op welke wijze kan in een beleidsdiscussie een redelijke
overeenstemming bereikt worden over vragen waarover in de
wetenschappelijke discussie geen overeenstemming bestaat? Deze
vraag wordt onderzocht aan de hand van de recente discussie
over de ecologische gevaren van de introductie van genetisch
gemodificeerde organismen (zoals de gemodificeerde soja en
mais waarover zoveel te doen is geweest) in het milieu. Uit de
analyse blijkt dat het onredelijk is om de discussie te voeren
in termen van risico's die voorspelbaar, beheersbaar en duide-
lijk definieerbaar zouden zijn. Het verdient daarentegen
aanbeveling de discussie te voeren in termen van onzekerheden
door middel van een beleidsbenadering die op een voorzorg-
principe gebaseerd is. Daarbij blijkt het noodzakelijk om
zowel in de wetenschappelijke als in de maatschappelijke
context een voortdurende discussie te voeren over normen,
zoals het behoud van biodiversiteit en de betekenis van duur-
zame ontwikkeling die de aanvaardbaarheid van mogelijke mi-
lieu-effecten bepalen. Deze normen blijken voortdurend in
betekenis te verschuiven op grond van nieuwe wetenschappelijke
inzichten en nieuwe situaties waardoor de aanvaardbaarheid van
milieu-effecten steeds van geval tot geval moet worden her-
zien. De auteur houdt een pleidooi voor de ontwikkeling van
beleidsprocedures die de discussie tussen wetenschapper onder-
ling stimuleert en deze discussies verbinden met het bredere
maatschappelijk debat opdat de kans op redelijke consensusvor-
ming kan worden vergroot.  

Titel van het proefschrift: Argumentatie in de context van een
wetenschappelijke controverse. Een analyse van de discussie
over de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in
het milieu. Proefschrift-Faculteit der Wijsbegeerte en Maat-
schappijwetenschappen van de Universiteit Twente. De promotie
vindt plaats op 27 maart 1997 om 13.00 uur 
Eburon, Delft
ISBN 90-5166-572-5
DFl, 39,50
Te bevragen bij Rene von Schomberg, tel 013-4663018/5360751,
KUB, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
email: R.vonSchomberg@kub.nl
Rene von Schomberg
Tilburg University
Postbox 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

tel +31-13-4663018 fax: 31-13-4662892
tel/fax at home: +31-13-5360751
email: R.vonSchomberg@kub.nl
home page: http://cwis.kub.nl/~FSW_2/fww/home/schomber/index.htm